Competition

1Life Funeral

Closed on: 25 Mar 2022

SMSsa u-‘1Life Funeral’ ku- 43849 bese umyelelisi onekghono uzokudosela akusize ngokukuhlanganisela ikhava ekufaneleko.

I-1Life Insurance isebenza ngomkhumbulo munye olula kodwana onamandla – Ukutjhugulula Amaphilo. Inikela ngemisebenzi namahlelo weemali alula, angabiziko nenzelwe wena begidu enza bona kube lula ukwakhela amakhastama wayo nalabo abathandiweko bawo umnotho wesizukulwana esizako.

Ngekhava yePilo efinyelela ku-R10 million kunye nekhava yomgcwabo enenzuzo ye-R16 000, kunye neembawo eziphasisiweko ezibhadelwa ngemizuzu emithathu, ungaqinisekisa ukuthi wena nomndeni wakho ninevikeleko leemali elinidingako, khulukhulu eenkhathini ezibudisi lezi..

Vumela i-1Life Insurance ikuhlanganisele ikhaba efaneleko evikelako netjhaphulula umkhumbulo namhlanje. Sinikela ngemikhiqizo yetjhorensi ehlangabezana nazo zoke iindingo zama-Sewuka Afrika. Inikela ngeTjhorensi yePilo, yoMngcwabo, yokuGula neyokuKhubazeka. SMSsa u-‘1Life Funeral’ ku- 43849 bese umyelelisi onekghono uzokudosela akusize ngokukuhlanganisela ikhava ekufaneleko. Raga – fumana ikhava yakho bese uthabela ukutjhaphuluka emkhumbulweni namhlanje!

Vakatjheka ku- www.1life.co.za ukufumana elinye ilwazi begodu ungafumana neKHOTHETJHINI yoMgcwabo we-for 1Life.

I-1Life mnikeli ngemisebenzi yetjhorensi yepilo neyeemali ogunyaziweko. Imigomo nemibandwla iyafumaneka kubunzinzolwqzi.

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*