Noticeboard

SABC TENDER

I-SABC IFUNA IKAMPANI EZOYENZELA IRHERHO LOKUHLELA NOKUPHATHWA KWEMIKHANGISO

I-SABC ifuna ikampani ezoyenzela irherho lokuhlela nokuphathwa kwemikhangiso elingadli imali enengi kodwana kube ngelinomsebenzi othe tjha, okuzokwandisa ukurhenyiswa kwamahlelo nokusetjenzwa kwemikhangiso ehleliweko nengakahlelwa.

Nawunerhuluphelo, faka isibawo ngokuthatha amaforomo wokuthendara aseemnyangweni wenarha wezeemali, inational treasury namkha ungene ku-SABC Tenders

Inomboro ye-tender ithi: RPF/IT/2020/54

Ungazokuthola ilwazi emhlaganweni ongakateleliko ozabe ubanjwe ngeenkundla zokuthintana ngomhla ka-09 april 2021 ngesimbi yetjhumi ekuseni.

Iimbawo zivalwa mhlana amalanga Alikhomba kuMrhayili 2021 ngesimbi yetjhumi nambili emini ekulu.

Nawunombuzo, thintana ne-SABC Tender Office ku- tender enquiries@sabc.co.za

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*